עמותת מעו"ף לעמית

עמותת מעוף לעמית הוקמה ע"י הסתדרות המעו"ף. העמותה הוקמה בשנת 2016 במטרה לספק שירותים לרווחת העמיתים.


העמותה מנהלת את הכספים הצבורים בנאמנות על מנת שישמרו על ערכם ו/או ישיאו תשואה ככל שניתן.


העמותה פועלת למתן שירותי בריאות, אורח חיים בריא לרבות שירותי מימון (הלוואות) וכן בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.


העמיתים המבוטחים הינם בהתאם לתקנון העמותהעבור לתוכן העמוד